Site Kullanýmýna dair Hüküm ve Koþullar

Carestream Health, Inc., þirket ve sunduðu ürün, hizmet ve fýrsatlar hakkýndaki bilgilere çevrim içi eriþim saðlamak üzere kendisi ve baðlý kuruluþlarý adýna iþbu Siteyi iþletmektedir. Ýþbu Siteye eriþim saðlamak ve kullanmak suretiyle burada belirtilen hüküm ve koþullarýn her birini ("Kullaným Koþullarý") kabul etmiþ olursunuz. Sitenin belirli alanlarý veya belirli içerik ya da iþlemler için geçerli olan ilave hüküm ve koþullar da iþbu Kullaným Koþullarý ile birlikte Sitenin belirli alanlarýnda yayýnlanmýþ olup, bu alanlarý, içeriði ya da iþlemleri kullanýmýnýzý düzenler niteliktedir. Ýþbu Kullaným Koþullarý, geçerli ilave hüküm ve koþullar ile birlikte iþbu "Anlaþma" olarak anýlacaktýr.

Carestream, iþbu Anlaþmayý önceden haber vermeksizin dilediði zaman deðiþtirme hakkýný saklý tutar. Siteyi bu tür deðiþikliklerden sonra kullandýðýnýz takdirde, Anlaþmanýn tadil edilmiþ haline uymayý ve bu halinin sizin açýnýzdan baðlayýcý olduðunu kabul etmiþ olursunuz. Ýþbu Kullaným Koþullarýnýn en son revize edildiði tarih aþaðýda belirtilmiþtir.

1. Sitenin Kullanýmý

Site ve içeriðini Carestream ürün ve hizmetleri hakkýnda bilgi almak için kullanabilirsiniz. Hiçbir içeriðe iliþkin hak veya menfaatler, söz konusu içeriðin indirilmesi sonucu veya baþka bir þekilde tarafýnýza devredilmez. Carestream tüm içeriklerdeki tam mülkiyet haklarýný ve tüm fikri mülkiyet haklarýný saklý tutar. Ýþbu Anlaþma ile açýkça yetki verilen durumlar haricinde, Siteden elde edilmiþ hiçbir içeriði kullanamaz, deðiþtiremez, kopyalayamaz, daðýtamaz, aktaramaz veya söz konusu içerikten baþka bir çalýþma türetemezsiniz. Kullaným Koþullarý tarafýndan açýkça izin verilmiþ durumlar müstesnadýr.

2. Telif Hakký

Site ve içerik ABD ve/veya yabancý ülke telif hakký yasalarýnca korunmakta olup Carestream mülkiyetindedir. Ýçeriðe iliþkin telif haklarý Carestream'e veya içeriðin Sitede kullanýmý için yetki vermiþ diðer telif hakký sahiplerine aittir. Ýçeriði sadece ticari olmayan, kamuya açýk olmayan, kiþisel kullanýma yönelik amaçlarla indirebilir ve yeniden bastýrabilirsiniz. (Ýþbu Sitede herhangi bir iþletme veya kurumun bir çalýþaný ya da üyesi sýfatýyla gezinti yapýyorsanýz, Carestream tarafýndan baþka þekilde izin verilen durumlar haricinde, içeriði sadece eðitim veya diðer ticari olmayan amaçlar doðrultusunda indirebilir ve yeniden bastýrabilirsiniz). Sitede yer alan görüntülerin veya diðer içeriðin üzerinde hiçbir þekilde oynama veya deðiþiklik yapamazsýnýz.

3. Ticari Markalar

Yürürlükteki yasa tarafýndan izin verilmediði sürece, Sitede gösterilen herhangi bir marka veya logoyu ticari marka sahibinin izni olmadan kullanmanýz yasaktýr.

4. Üçüncü Taraf Ýnternet Sitelerine yönlendiren baðlantýlar

Sitede yer alan üçüncü taraf internet sitelerine veya bilgilere yönlendiren baðlantýlar sadece sizin rahatlýðýnýz düþünülerek saðlanmaktadýr. Bu baðlantýlarý kullanýrsanýz, Siteden ayrýlýrsýnýz. Bu baðlantýlar, Carestream'in söz konusu üçüncü tarafý, üçüncü taraf internet sitesini veya içerdiði bilgileri desteklediði, tavsiye ettiði veya bunlara sponsor olduðu þeklinde yorumlanamaz. Carestream bu internet sitelerinin kullanýma veya eriþime açýk olup olmamasýndan sorumlu deðildir. Carestream bu internet sitelerinden veya içeriklerinde sorumlu ya da yükümlü deðildir. Carestream baðlý kuruluþlarý veya hizmet saðlayýcýlarýnýn internet sitelerine yönlendiren baðlantýlarý kullanýrsanýz, Siteden ayrýlýr ve söz konusu siteler için geçerli kullaným koþullarý ve gizlilik politikalarýna tabi olursunuz.

5. Bu Siteye baðlantý verme

Siteye baðlantý vermek istiyorsanýz, iþbu Sitenin ana sayfasý veya diðer herhangi bir sayfasýný ikizleyemez veya çerçeveleyemezsiniz.

6. Dosya Ýndirme

Carestream Site üzerinden indirime açýk dosyalara yazýlým virüsleri veya diðer zararlý bilgisayar kodu, dosyalarý veya programlarýnýn bulaþmýþ olmayacaðýný garanti etmez ve edemez.

7. Yazýlým

Site üzerinden indirilebilecek tüm yazýlýmlar Carestream ve/veya lisans verenlerinin telif hakký ile korunan çalýþmalarýdýr. Bu yazýlýmlarýn kullanýmý, yazýlým ile birlikte verilen son kullanýcý lisans anlaþmasýnýn hükümlerine tabidir. Bu gibi yazýlýmlarý indirmeniz, kurmanýz ve/veya kullanmanýz, son kullanýcý lisans anlaþmasýnýn hükümlerini kabul etmiþ olduðunuz anlamýna gelir.

8. Garanti Reddi

Carestream site veya içeriði ile ilgili olarak hiçbir türden açýk veya gizli garanti, beyan veya destekte bulunmaz. CARESTREAM, SÝTE VE SÝTE ARACILIÐIYLA TEMÝN EDÝLEN YA DA EDÝLECEK HERHANGÝ BÝR ÜRÜN VEYA HÝZMET ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK, ZIMNÝ TÝCARÝ ELVERÝÞLÝLÝK GARANTÝSÝ, BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK, MÜLKÝYET VE ÝHLAL ETMEME DAHÝL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HER TÜRDEN SARÝH, ZIMNÝ, HUKUKÝ VEYA BAÞKA TÜRLÜ GARANTÝYÝ SARAHATEN REDDEDER. Carestream Site tarafýndan icra edilen iþlevlerin kesilmeyeceðini, zamanýnda, güvenli ve hatasýz olarak verileceðini veya Sitedeki hatalarýn düzeltileceðini garanti etmez. Carestream içeriðin doðruluðunu veya tamlýðýný ya da içerikte bulunan herhangi bir hatanýn düzeltileceðini garanti etmez. Site ve içeriði "olduðu gibi" ve "uygun olduðunda" esaslarýnda sunulur.

9. Sorumluluðun Sýnýrlandýrýlmasý

Carestream (i) Site veya içeriðinin kullanýmý veya kullanýlamamasý, (ii) Site üzerinden veya aracýlýðýyla gerçekleþtirilen tüm iþlemler, (iii) Site ve/veya içeriðindeki hata, ihmal veya diðer yanlýþlara atfedilebilecek her tür iddia, (iv) iletimleriniz veya verilerinize yetkisiz eriþim saðlama veya deðiþtirme veya (v) site ya da içeriðine iliþkin baþka herhangi bir husustan kaynaklanan her tür doðrudan, dolaylý, özel, cezai veya diðer dolaylý zararlar dahil, fakat bunlarla sýnýrlý olmamak kaydýyla hiçbir türden zarardan, Carestream böylesi zararlarýn gerçekleþme olasýlýðýndan haberdar edilse bile sorumlu tutulamaz. Site, içeriði veya Kullaným Koþullarýndan memnun deðilseniz, yegane ve münhasýr baþvuru yolunuz Siteyi kullanmayý sonlandýrmaktýr.

10. Tazminat

Sitedeki davranýþlarýnýzdan kiþisel olarak sorumlu olduðunuzu anlar ve kabul edersiniz. Carestream'i, çatý þirketlerini, baðlý þirketlerini, iþtiraklerini, ortak giriþimlerini, iþ ortaklarýný, lisans verenlerini, çalýþanlarýný, temsilcilerini ve Siteye bilgi saðlayan tüm üçüncü taraf saðlayýcýlarý Site veya içeriðini kullanýmýnýz, kötüye kullanýmýnýz veya kullanamamanýzdan ya da iþbu Anlaþmayý ihlal etmenizden kaynaklanan her türden zarar, kayýp, masraf, hasar ve maliyet (doðrudan, arýzi, sonuç olarak ortaya çýkan, cezai ve dolaylý zararlar dahil, ancak bunlarla sýnýrlý deðil) ile makul avukatlýk ücretlerine karþý tazmin etmeyi, savunmayý ve beri tutmayý kabul edersiniz.

11. Gizlilik

Carestream Gizlilik Politikasý'na göz atmak için buraya týklayýn  

12. Kullanýcý Tutumu

Siteyi sadece yasal amaçlarla kullanmayý kabul edersiniz. Sitenin güvenliðini tehlikeye atabilecek, baþkalarýnýn Siteye eriþimini engelleyecek veya Site ya da içeriðine baþka türlü zarar verebilecek herhangi bir eylemde bulunmamayý kabul edersiniz. Ýçeriðe herhangi bir þekilde ilavede bulunmamayý, içeriði eksiltmemeyi ya da baþka þekilde deðiþtirmemeyi veya size yönelik hazýrlanmamýþ herhangi bir içeriðe eriþmeye çalýþmamayý kabul edersiniz. Siteyi üçüncü taraflarýn haklarýný ihlal edebilecek herhangi bir biçimde kullanmamayý kabul edersiniz.

13. Ýstenmeden Gönderilen Fikir Politikasý

Carestream veya herhangi bir çalýþaný, yeni reklam kampanyalarý, pazarlama stratejileri, yeni veya geliþtirilmiþ ürünler, teknolojiler, hizmetler, süreçler, malzemeler veya yeni ürün isimlerine yönelik fikirler dahil olmak üzere istenmeden gönderilen fikirleri kabul etmez veya dikkate almaz. Carestream'in ticari faaliyetlerinin tarafýmýza istenmeden sunulan binlerce fikirden biri veya daha fazlasý ile tesadüfen benzerlik taþýmasý durumunda ortaya çýkabilecek yanlýþ anlaþýlmalardan kaçýnmak için bu politikayý uygulamaya koymayý zorunlu gördük. Lütfen istenmeden gönderilen fikirlerinizi Carestream'e veya Carestream'de çalýþan herhangi birine göndermeyin. Fikirlerinizi bize göndermemeniz yönündeki talebimize raðmen yine de gönderirseniz, posta, e-posta, mektup veya diðer iletimlerinizde ne dediðinize bakýlmaksýzýn (1) fikriniz size herhangi bir ücret ödenmeden otomatik olarak Carestream'in malý haline gelir; (2) Carestream'in size fikrinizi iade etmek veya size herhangi bir þekilde yanýt vermek gibi bir yükümlülüðü yoktur; (3) Carestream'in fikrinizi gizli tutma yükümlülüðü yoktur; ve (4) Carestream fikrinizi, onu baþkalarýna vermek dahil olmak üzere herhangi bir amaçla kullanabilir.

Ancak, Carestream mevcut çok sayýda faaliyet alaný ile ilgili müþteri ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna yardýmcý olacak geri bildirimleri memnuniyetle kabul eder ve söz konusu geri bildirimler Site üzerindeki çok sayýda listelenen iletiþim alaný üzerinden gönderilebilir. Saðladýðýnýz tüm geri bildirimler, aþaðýdaki Kullanýcý Tarafýndan Saðlanan Bilgiler bölümünün hükümleri çerçevesinde bir Öneri olarak kabul edilecektir.

14. Kullanýcý Tarafýndan Saðlanan Bilgiler

Carestream, sizden Site aracýlýðýyla gizli veya mülkiyete iliþkin bilgileri almak istemez. Bize ilettiðiniz veya Sitede yayýnladýðýnýz tüm malzeme, bilgi veya verilerin (her biri "Öneri" veya birlikte "Öneriler" olarak anýlacaktýr) gizli veya mülkiyete tabi nitelik taþýmýyor olarak deðerlendirileceðini kabul edersiniz. Tüm Öneriler için (1) Öneriyi yayýnlamak konusunda yasal olarak hak sahibi olduðunuzu ve bu Önerinin herhangi bir yasayý veya þahýs ya da kurumun haklarýný ihlal etmeyeceðini bize garanti edersiniz ve (2) Öneriden türetilen çalýþmalarý her tür ortamda, her þekilde, kýsmen veya tamamen, herhangi bir kýsýtlama veya size karþý herhangi bir sorumluluk altýna girmeden kullanmak, daðýtmak, göstermek ve oluþturmak konusunda Carestream'e telifsiz, geri alýnamaz, kalýcý ve dünya çapýnda yetki verirsiniz.

15. Parola Güvenliði

Sitenin benzersiz bir kullanýcý kimliði ve parola gerektiren herhangi bir kýsmýnýn kullanýcýsý olmak üzere kayýt olursanýz, parola bilgilerinizin gizliliðini muhafaza etmek sizin sorumluluðunuzdadýr. Size ait kullanýcý kimliði ve parolasý altýnda gerçekleþen tüm faaliyetlerden sorumlu olmayý kabul edersiniz.

16. Genel Hükümler

a. Anlaþmanýn Bütünlüðü/Feragat Etmeme. Ýþbu Kullaným Koþullarý, konusuyla ilgili olarak taraflar arasýndaki anlaþmanýn bütününü teþkil eder. Carestream tarafýndan anlaþmanýn ihlali veya temerrüdüne iliþkin hiçbir feragat, daha önceki veya sonraki herhangi bir ihlal veya temerrüde yönelik bir feragat olarak deðerlendirilemez.

b. Hata ve Yanlýþlarýn Düzeltilmesi Ýçerik yazým hatalarý ya da baþka hata veya yanlýþlar içerebilir ve eksiksiz ya da güncel olmayabilir. Dolayýsýyla, Carestream dilediði zaman önceden haber vermeksizin herhangi bir hata, yanlýþ ya da eksikliði düzeltme ve içeriði deðiþtirme ya da güncelleme hakkýný saklý tutar. Ancak, Carestream herhangi bir hata, yanlýþ ya da eksikliðin düzeltileceðini garanti etmez.

c. Ýnfaz/hukuk Seçimi/Mahkeme Seçimi. Ýþbu Anlaþmanýn herhangi bir parçasýnýn yetkili bir mahkeme tarafýndan hükümsüz ya da yürütülemez olarak belirlenmesi durumunda, bu durum Anlaþmanýn diðer hükümlerini etkilemeyecek ve bu hükümler tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Ýþbu Anlaþma, Carestream'in Gizlilik Politikasý, Siteyi kullanýmýnýz ve diðer Carestream internet sitesi ile ilgili herhangi bir ihtilafta, içerik yasalardaki herhangi bir ihtilafa bakýlmaksýzýn New York Eyaleti yasalarý tarafýndan yönetilecek ve bu yasalara göre yorumlanacaktýr.

d. Telif Hakký Ýhlali Ýddialarý. Baþlýk 17, Birleþik Devletler Kanunnamesi, Bölüm 512(c)(2) uyarýnca, iddia edilen telif hakký ihlaline iliþkin bildirimler Hizmet saðlayýcýnýn Belirlenmiþ Temsilcisine gönderilmelidir. Bkz. Telif Hakký Ýhlali Ýddiasýnda Bulunma Bildirimi ve Prosedürü

17. Satýþ Koþullarý

Müþteri, iþbu Carestream.com üzerinden herhangi bir Sipariþ verdiðinde, Sipariþin aþaðýdaki þekilde yönetileceðini kabul eder:

a. Aktif Anlaþmalý Müþteriler: Müþterinin Carestream ile arasýnda bulunan herhangi bir aktif anlaþmanýn hüküm ve koþullarý Sipariþ için geçerli olacaktýr;

b. Aktif Anlaþmasý Olmayan Müþteriler: Müþterinin Carestream ile arasýnda herhangi bir aktif anlaþma yoksa (yani Müþterinin anlaþmasýnýn süresi dolmuþ veya feshedilmiþ ya da bu sitedeki ürün(ler) Müþteri sipariþlerine Müþterinin anlaþmasýnda satýn alým yetkisi verilmemiþ), Sipariþ için yürürlükteki gizlilik ve veri koruma yükümlülükleri dahil olmak üzere bu sitede baþka bir yerde yayýnlanan varsayýlan satýþ hüküm ve koþullarý geçerli olacaktýr;

© Telif Hakký 2014 Carestream Health Inc. Tüm haklarý saklýdýr.

SON DEÐÝÞÝKLÝK TARÝHÝ: 19 Þubat 2016